Szkoła równego traktowania


Zespół Szkół Samochodowych uczestniczy w ogólnopolskim projekcie “Szkoła równego traktowania”. Projekt jest realizowany przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowego z funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocą. Program ma również za zadanie wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym.

Samochodówka jest jedną z 60 w Polsce i jedyną we Włocławku szkołą, która po zrealizowaniu projektu otrzyma odznakę “Szkoły równego traktowania”. Jej wręczenie odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt 29 maja 2015 roku w Sejmie RP.

W związku z realizacją projektu w szkole odbywać się będą prelekcje, warsztaty i zajęcia poświęcone stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu 31 marca 2015 roku.

Czytaj więcej

Szkoła bez barier

Kompleks budynków naszej szkoły okazał się jednym z najlepiej przygotowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ogłoszonym przez Marszałka Województwa konkursie “Województwo bez barier” znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu.

Osoby niepełnosprawne, wchodzące w skład komisji konkursowej “na własnej skórze” sprawdzały udogodnienia dla niepełnosprawnych w poszczególnych obiektach konkursowych. Z 63 zgłoszonych wybrano dziesięć najlepszych, w tym “Samochodówkę”.

Przypomnijmy, że obiekt nasz, jako najnowocześniejszy we Włocławku, w roku 2001 otrzymał miano Budynku Roku.

Czytaj więcej

Pozytywista Roku

Zespół Szkół Samochodowych został wyróżniony w Konkursie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Oświata za zasługi w działalności edukacyjnej i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży.

Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 15 grudnia 2011 roku w Warszawie, dyrektor Ryszard Suwała  otrzymał gratulacje  za  osiągnięcia i wyróżniającą   pracę szkoły. Wiele pozytywnych opinii było  także  na temat podejmowanych w Samochodówce działań na rzecz młodzieży niepełnosprawnej.   Szczególnie  serdecznie  wypowiadała  się na  ten temat  przedstawicielka Fundacji Anny Dymnej, która odbierała nagrodę Pozytywista Roku 2010, przyznaną aktorce za całokształt działalności.  Anna Dymna oprócz znakomitego dorobku scenicznego od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną. Jest założycielem i prezesem Fundacji  pomagającej osobom chorym i niepełnosprawnym w całym kraju, członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF. W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu ta znakomita aktorka doceniła  naszą pracę w dziedzinie integracji podkreślając, że

“nie jest sztuką pracować  z mądrymi, zdrowymi, bogatymi.
Sztuką jest wypracować “coś”  w pracy z nieco innymi”.

Wyraziła też  nadzieję, że nadal będziemy pracować dla dobra “sprawnych inaczej” i podejmiemy współpracę   z fundacją w tym zakresie.

Ogromnym zaszczytem  dla ZSS  jest znalezienie się  wśród wielkich wyróżnionych  Nagrodą Pozytywista Roku 2010  takich jak: Anna Dymna, Michał Boni, prof. Witold Orłowski, prof. Michał Kulesza,  Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowy Bank Polski, Ochotnicze Hufce Pracy, Leszek Balcerowicz, Adam Małysz.

To wielka promocja Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku  oraz  naszego miasta.

Czytaj więcej

SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku znalazł się w gronie 19 szkół z całej Polski, którym Polska Akcja Humanitarna nadała tytuł “Szkoły, która niesie pomoc”.

To wspaniałe wyróżnienie jest podziękowaniem za ciężką pracę młodzieży przy następujących projektach: “Świat bez głodu”, “Studnia dla Południa”, “Zróbmy Pokój” i “Akcja Edukacja”.

Szczególnym zaangażowaniem w realizację projektów odznaczyła się klasa I TI oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego.

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty “Narzędziownia” poprowadzone przez przedstawiciela Polskiej Akcji Humanitarnej p. Krzysztofa Wiatra, gra terenowa “Król Ubó”, wystawy plakatowe oraz zwiedzanie włocławskiej zapory.

Koordynator akcji – mgr Oliwia Ubecka

Nadanie szkole ZSS tytułu:
“SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC”

Udział szkoły w akcji: “Świat bez głodu”

Udział szkoły w akcji: “Studnia dla Południa”

Udział szkoły w akcji: “Zróbmy Pokój”

Udział szkoły w akcji: “Akcja Edukacja”

Czytaj więcej

Włocławek Zawodowo II

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

Włocławek Zawodowo II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Włocławek Zawodowo II”

 1. Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka.
 3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1016 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji przez 16 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.04.2022 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęte zostały  :

 1. Zajęcia dodatkowe:
  1. podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
  2. podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego (typ projektu 1ci i 1cii ).

  Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu , nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy , zaplanowano zajęcia dla specjalności wskazanych w (C.2 inne istotne informacje nt. osób).

 2. Doposażenie / wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego(typ proj.1 j).
  Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia , dlatego zaplanowano w projekcie , tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla naucz. zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (typ projektu1 d) oraz  dokształcanie dla nauczycieli (typ projektu 1a). Nauczyciele, którzy będą brali udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje, a następnie wykorzystają w dalszej pracy swoją wiedzę i fachowość oraz nowe kompetencje /kwalifikacje w pracy z uczniem.
 4. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ proj.2). Realizacja wysokiej jakości staży ( ucz. technikum) dla ucz. kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami /możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.
 5. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenia własnego Indywidualnego Planu Działań (typ proj.1a).

Beneficjenci projektu

 1. Uczestnikami projektu są:
  • 8 szkół kształcenia zawodowego (5 technikum+ 3 branżowe szkoły I stopnia z 5 ZS) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek
  • udział 6 nauczycieli w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz dla 10 nauczycieli kurs monoporcje.
Czytaj więcej

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Projekt „Zawodowcy z Włocławka” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z ZSS, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli.
 1. Ogólna ilość docelowa biorących udział w projekcie to 144 uczestników projektu.

Zadania realizowane w ramach projektu

 1. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
 2. 62 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
 3. 60 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ.
 4. 64 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
 5. 26 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
 6. 144 uczestników projektu uzyska nowe kompetencje oszczędnego stylu jazdy na KURSIE ECODDRIVING  (jazda: bezpieczna, oszczędna, defensywna, w warunkach trudnych).
 7. 15 uczniów zrealizuje we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
 8. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Regulamin rekrutacji >>

 

 

Czytaj więcej
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content