Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we WłocławkuDrogi kandydacie


Samochodówka to nowoczesna szkoła zawodowa o wieloletniej tradycji.  Szkoła, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim zapewni absolwentom dobrą przyszłość i przygotuje do startu w dorosłe życie.
W Samochodówce duży nacisk kładziemy na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.  Jesteśmy przekonani, że kształcenie w kierunku zawodowym jest  jedną z najlepszych perspektyw rozwoju, która umożliwia młodym ludziom zdobycie dobrze wynagradzanej pracy.
W te założenia doskonale wpisuje się misja Samochodówki. Kształcenie zawodowe otwiera przed absolwentami olbrzymie możliwości samorealizacji oraz rozwoju kariery zawodowej w dorosłym życiu. Kształcimy w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Czym wyróżnia się Samochodówka?

 • Komfortowe warunki nauki – nowoczesna szkoła bez barier architektonicznych przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nowoczesne zaplecze do nauki – mamy bardzo dobre warunki kształcenia w przestronnych, nowoczesnych pracowniach dydaktycznych.
 • Dodatkowe uprawnieniaumożliwiamy uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień na organizowanych kursach kwalifikacyjnych na obsługę: wózków jezdniowych koparko-ładowarek, HDS, podestów ruchomych czy spawaczy.
 • Prawo jazdy jesteśmy jedyną szkołą we Włocławku, w której można zrealizować kurs nauki jazdy i otrzymać prawo jazdy kategorii B, C, C+E w zależności od kierunku kształcenia. Posiadamy nowoczesną pracownię multimedialną, plac manewrowy oraz pojazdy szkoleniowe.
 • Kwalifikacja wstępna - w zawodach technik transportu drogowego i kierowca mechanik uczniowie zdobywają uprawnienia do pracy w transporcie drogowym.
 • Staże zawodowe od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą udział w różnego rodzaju atrakcyjnych finansowo stażach, realizowanych w ramach projektów unijnych. Zdobywają oni doświadczenie w zakładach pracy, poznają nowe technologie i uczą się funkcjonowania w rzeczywistych warunkach pracy.
 • Kształcenie dualne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy oferujemy uczniom możliwość kształcenia dualnego. Współpraca szkoły z renomowanymi zakładami pracy działającymi w sektorze usług motoryzacyjnych, transportowych i informatycznych przekłada się na zdobycie doświadczenia. Absolwent wyposażony w wiedzą teoretyczną i umiejętności praktyczne jest dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy, a także rozpoczęcia własnej działalności.
 • Klasy patronackie - ściśle współpracujemy  z firmami patronackimi Lorenc Logistic Polska oraz Ośodkiem Szkolenia Zawodowego we Włocławku.
 • Różnorodne zajęcia dodatkowe – dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów, umożliwiając im uczestnictwo w ciekawych zajęciach dodatkowych, wbudowanych w plan zajęć szkolnych, dużą wagę przywiązujemy do rozwoju kompetencji miękkich.
 • Ambitny program nauczania – w programie nauczania uwzględniamy realia gospodarcze, kształcimy przyszłych specjalistów znających swoją wartość, a nie słabo opłacanych pracowników lub bezrobotnych.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Kierunki


Zawód Języki obce
Technikum nr 5

technik pojazdów samochodowych
o specjalności mechanik pojazdów samochodowych
j. angielski/j. niemiecki
o specjalności elektromechanik pojazdów samochodowych
technik transportu drogowego j. angielski/j. niemiecki
technik informatyk (oddziały integracyjne) j. angielski/j. rosyjski
V Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana
kierunek psychologiczno pedagogiczny
(oddziały integracyjne)
j. angielski/j. niemiecki
j. angielski/j. rosyjski
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4
mechanik pojazdów samochodowych j. angielski
elektromechanik pojazdów samochodowych j. angielski
kierowca mechanik j. angielskiTechnik transportu drogowego NOWOŚĆ!!!
Technikum nr 5Zawód kształcący w dziedzinie transportu drogowego. Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków, prowadzenia pojazdów samochodowych. Może podjąć pracę w firmach transportowych, spedycyjnych, usługowo – handlowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
Nauka trwa 5 lat.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, niemiecki.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie i kierowania pojazdami silnikowymi.
Gwarantujemy:
 • dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,
 • dobre przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji wstępnej uprawniającej do pracy w transporcie drogowym,
 • realizację zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i dostosowanych do najnowszych standardów technologicznych warsztatach szkolnych (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Żytniej 10),
 • dobre przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, C oraz C+E,
 • praktyki zawodowe i staże uczniowskie w firmach transportowych, spedycyjnych i motoryzacyjnych. Umożliwiamy:
 • naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole,
 • korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sportowe, sekcje sportowo – obronne, klub europejski, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, motoryzacyjne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
 • rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie
 • pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
 • interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej,
 • ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparko-ładowarki, koparki, HDS, suwnice i inne).
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły- druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
 • 3 zdjęcia (podpisane),
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (oryginały dokumentów).


Technik pojazdów samochodowych
Technikum nr 5


 • o specjalności: mechanik pojazdów samochodowych
 • o specjalności: elektromechanik pojazdów samochodowych


Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technik napraw i obsługi pojazdów samochodowych oraz obsługi urządzeń diagnostycznych. Może podjąć pracę w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych, stacjach kontroli pojazdów, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem, obrotem pojazdami i ich częściami, przedsiębiorstwach transportowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
Nauka trwa 5 lat.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, niemiecki.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie i kierowania pojazdami silnikowymi.
Gwarantujemy:
 • dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,
 • realizację zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i dostosowanych do najnowszych standardów technologicznych warsztatach szkolnych (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Żytniej 10),
 • dobre przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B,
 • praktyki zawodowe i staże uczniowskie w renomowanych firmach motoryzacyjnych.
Umożliwiamy:
 • naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole,
 • korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sportowe, sekcje sportowo – obronne, klub europejski, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, motoryzacyjne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
 • rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie,
 • pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
 • interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i pracy pozalekcyjnej,
 • ukończenie kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparko-ładowarki, koparki, HDS, suwnice i inne).
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły - druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
 • 3 zdjęcia (podpisane),
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu zawodu,
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (oryginały dokumentów).


Branżowa Szkoła I Stopnia


 • zawód: mechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
 • zawód: kierowca mechanik- NOWOŚĆ!


Zawody poszukiwane na rynku pracy!
Nauka trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne realizowane są od pierwszej klasy.
Język obcy nauczany w szkole: angielski.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których lekarz medycyny pracy nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu i kierowania pojazdami silnikowymi.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części oraz firmach transportowych. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z obsługą i naprawą pojazdów oraz usługami transportowymi.
Uczymy przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Zajęcia praktyczne realizowane są w Warsztatach Szkolnych przy ulicy Żytniej 10 we Włocławku lub w zakładach pracy.
Zapewniamy:
 • dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego,
 • w zawodzie kierowca mechanik dobre przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji wstępnej uprawniającej do pracy w transporcie drogowym,
 • realizację zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i dostosowanych do najnowszych standardów technologicznych warsztatach szkolnych (w bliskim sąsiedztwie szkoły),
 • bezpieczeństwo oraz miłą i przyjazną atmosferę pracy, udział w uroczystościach szkolnych,
 • pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
 • pomoc psychologa, pedagogów oraz pielęgniarki szkolnej,
 • interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zajęciach pozalekcyjnych,
 • dobre przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B a w zawodzie kierowca mechanik dodatkowo na prawo jazdy kat. C,
 • naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole,
 • korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sportowo – obronne, klub europejski, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, motoryzacyjne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
 • rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie,
 • ukończenie dodatkowych kursów specjalistycznych organizowanych przez szkołę (wózki jezdniowe, spawanie, koparko-ładowarki, koparki, HDS, suwnice i inne).
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły – druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
 • 3 zdjęcia (podpisane),
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – wymagane tylko w zawodzie kierowca mechanik,
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (oryginały dokumentów).

UWAGA! Klasy objęte patronatem firmy LORENC LOGISTIC POLSKA (zobacz warunki)Technik informatyk
Technikum nr 5Jest to zawód uniwersalny, ponieważ można go wykonywać wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja (wszystkie gałęzie gospodarki narodowej): w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania, administrujących sieci komputerowe, punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, ośrodkach obliczeniowych, własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
Nauka trwa 5 lat.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, rosyjski.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których lekarz medycyny pracy nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie.
Umożliwiamy:
 • naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole, dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowo – obronne, zespół sportowy dla niepełnosprawnych, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
 • rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie.
Zapewniamy:
 • komfortowe warunki odbywania nauki w nowoczesnych klasopracowniach,
 • bezpieczeństwo oraz miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 • udział w licznych, interesujących uroczystościach i imprezach szkolnych,
 • pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
 • dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,
 • możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży uczniowskich w firmach informatycznych,
 • wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych w oddziałach integracyjnych,
 • pomoc pedagogów i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej,
 • dowóz uczniów z niepełnosprawnością.
 • interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zajęciach pozalekcyjnych (finansowa Nagroda Patrona Szkoły za wyniki w nauce oraz nagrody rzeczowe za wzorową frekwencję po każdym semestrze).
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły - druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
 • 3 zdjęcia (podpisane),
 • karta zdrowia,
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (dokumenty w oryginale),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu,
 • w przypadku kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP i decyzja Prezydenta Miasta o skierowaniu do odbywania nauki w naszej szkole. Rodziców zainteresowanych tą formą kształcenia swoich dzieci zapraszamy jak najszybciej na rozmowę z dyrekcją w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przygotowania dokumentacji związanej z przyjęciem do szkoły.


V Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana
o kierunku psychologiczno-pedagogicznym (oddziały integracyjne) • przedmioty dodatkowe: zajęcia specjalistyczne z psychologiem i pedagogiem,
 • języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski.
Nauka trwa 4 lata.
Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego.
Umożliwiamy:
 • naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole, dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowo – obronne, zespół sportowy dla niepełnosprawnych, zespół radiowęzła, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
 • rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie.
Zapewniamy:
 • komfortowe warunki odbywania nauki w nowoczesnych klasopracowniach,
 • bezpieczeństwo oraz miłą i przyjazną atmosferę pracy,
 • udział w licznych, interesujących uroczystościach i imprezach szkolnych,
 • pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
 • dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych,
 • wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych,
 • pomoc pedagogów i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej,
 • dowóz uczniów z niepełnosprawnością,
 • interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zajęciach pozalekcyjnych (finansowa Nagroda Patrona Szkoły za wyniki w nauce oraz nagrody rzeczowe za wzorową frekwencję po każdym semestrze).
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły – druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
 • 3 zdjęcia ( podpisane),
 • karta zdrowia,
 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (oryginały dokumentów),
 • w przypadku kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP i decyzja Prezydenta Miasta o skierowaniu do odbywania nauki w naszej szkole. Rodziców zainteresowanych tą formą kształcenia swoich dzieci zapraszamy jak najszybciej na rozmowę z dyrekcją w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przygotowania dokumentacji związanej z przyjęciem do szkoły.

Terminy


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I technikum, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 25 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

do 10 lipca 2024 r. (środa)

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r. godz. 12:00 (wtorek)

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 13 maja do 17 lipca 2024 r.

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole

do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół i nieprzyjętych

22 lipca 2024 r. godz. 12:00 (poniedziałek)

Regulamin naboru (terminy rekrutacji, badania lekarskie)


Regulamin Rekrutacji
do Zespołu Szkół Samochodowych
 im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r., poz. 2431).
 • Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Zasady rekrutacji
  • Młodzież przyjmowana jest do Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki
   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
  • Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
  • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej.
  • Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły powinien być złożony w szkole  pierwszego wyboru. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz wskazuje się wybrane oddziały w danej szkole.
  • Wydrukowany wniosek kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły, jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru (znajduje się na pierwszym miejscu preferencji).
  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Wniosek zawiera:
   • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość;
   • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
   • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
   • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;
   • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej
    do najmniej preferowanych;
   • wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
   i warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, odpowiednio:
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 20-20 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz.159);
   • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej;
   • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty;
   • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
   • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;

a także:

   • trzy fotografie (z nazwiskiem na odwrocie);
   • kserokopia skróconego aktu urodzenia;
   • karta zdrowia;
   • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu uzyskane od lekarza medycyny pracy, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy- Dz. U. z 2019r. poz. 1175 (nie dotyczy liceum);
   • w przypadku zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik transportu drogowego dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.);
   • w przypadku zawodów: kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622 z późn. zm.).
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. b–h  oraz l-n, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. e i f, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
  • Dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. b–d;  g – h oraz l-n, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  • Oświadczenia, o których mowa w pkt 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  • Uczniowie niepełnosprawni, którzy zamierzają podjąć naukę w oddziałach integracyjnych lub ogólnodostępnych starają się o decyzję Prezydenta Miasta o skierowanie do kształcenia specjalnego  na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

II. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Od 13 maja 2024r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024r. (piątek) do godz. 1500 – złożenie wniosku w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 25 czerwca 2024r. (wtorek) do 9 lipca 2024r. (wtorek) do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 • Do 10 lipca 2024r. (środa) – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • Do 15 lipca 2024r. (poniedziałek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 16 lipca 2024r. (wtorek) godz. 1200– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 13 maja (poniedziałek) do 17 lipca 2024r. (środa) – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 • Do 19 lipca 2024r. (piątek) do godz. 1500 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej; w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
 • 22 lipca 2024r. (poniedziałek) do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 w następujących terminach:

 • Od 22 lipca 2024r. (poniedziałek) od godz. 1200 do 29 lipca 2024r. (poniedziałek) do godz. 1500 – złożenie wniosku w tym zmian wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 31 lipca 2024r. (środa) – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • Do 5 sierpnia 2024r. (poniedziałek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 6 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 1200– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 22 lipca (poniedziałek) do 6 sierpnia 2024r. (wtorek) – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
 • Do 8 sierpnia 2024r. (czwartek) do godz. 1500 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej; w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
 • 9 sierpnia 2024r. (piątek) godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o powtarzaniu klasy pierwszej, na podstawie złożonych przez uczniów podań.

III. Komisja rekrutacyjna

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 •  W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
 • W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
   • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
   • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.
 • Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
   • prowadzenie kompleksowych działań związanych z naborem uczniów do klas pierwszych;
   • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
   • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
   • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
   • organizacja dnia ogłoszenia wyników naboru i potwierdzenia woli podjęcia nauki;
   • sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego, które zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
   • protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej;
   • do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się listę kandydatów oraz informacje, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w szczególności:
 • informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
 • listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
   • posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji;.
   • przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji;
   • prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji;
   • osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w w pkt 7, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

IV.  Kwalifikowanie kandydatów do Zespołu Szkół Samochodowych im T. Kościuszki we Włocławku

 • O miejscu na liście kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ośmioklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 •  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności (art. 132 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe).
 • Kandydatowi, który nie zakwalifikował się do wybranego oddziału komisja rekrutacyjna może zaproponować kontynuowanie nauki w innym oddziale.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie tegoż postępowania komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie tegoż postępowania brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych:
 • do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1-5 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (do 15 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów)- rekrutowani są na zasadach ogólnych;
 • doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów  niepełnosprawnych.
 •  W celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki i stosowania właściwych metod opiekuńczo wychowawczych, rodzic ucznia może przekazać dyrektorowi szkoły , uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym ucznia.
 • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę  za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

V. Ustalenia końcowe.

 • Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia, który jest laureatem konkursów i olimpiad.
 • Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą.
 • Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku przekazuje kandydatom ubiegającym się o przyjecie do szkoły informacje dotyczące rekrutacji.

   
  Informacja dla rodziców i uczniów
  dotycząca kandydatów do klas pierwszych
  o profilu zawodowym

  Badania będą wykonywane w Poradni dla Młodocianych we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21, rejestracja od poniedziałku do piątku od godz. 7:15.
  Badania są bezpłatne – koszty badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych pokrywane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
  Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym.
  Uczeń musi posiadać:

  • Skierowanie na badania lekarskie wydane przez sekretariat Zespołu Szkół Samochodowych.
  • Ważną legitymację szkolną- bez legitymacji brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania lekarskiego.
  • W przypadku leczenia dziecka w placówkach specjalistycznych: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia specjalistycznego.
  • Książeczkę zdrowia dziecka (0 – 18 r. ż.).
  • Uczniowie, którzy chcą podjąć naukę w zawodach:
   • technik pojazdów samochodowych,
   • technik transportu drogowego,
   • mechanik pojazdów samochodowych,
   • elektromechanik pojazdów samochodowych,
   • kierowca mechanik,

  na badania lekarskie zgłaszają się na czczo, gdyż będą jednocześnie przebadani pod kątem wydania orzeczenia lekarskiego na kat. B prawa jazdy.
  Badania będą przeprowadzane od dnia 13 maja 2024 roku.
  UWAGA! - dodatkowo, kandydaci do szkoły w zawodach:

   • kierowca mechanik,
   • technik transportu drogowego,

  podczas potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole, otrzymają skierowania na badania psychologiczne oraz badania lekarskie dla kandydatów na kierowców na kat. C oraz C+E (w zawodzie technik transportu drogowego) prawa jazdy. Badania te, należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku, a otrzymane orzeczenia psychologiczne oraz lekarskie na prawo jazdy kat. C oraz C+E, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 23 sierpnia 2024 roku.


Integracja
Rekrutacją do oddziałów integracyjnych, uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zajmuje się pedagog szkolny p. Mariola Dorsz- tel. 604 917 175.Przejdź do strony integracji Zespołu Szkół Samochodowych >>>

Zajęcia pozalekcyjne


Praktyczna nauka zawodu


Materiały promocyjne


Wideo promocyjne


Zobacz ofertę ZSS w wirtualnych pomieszczeniach świetlica i sala komputerowa


Wirtualne pokoje wykonał uczeń kl. 4TIB - Tomasz Majewski


Kontakt


Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku
ul. Leśna 1A
87-800 Włocławek