DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zss.wloclawek.pl/

Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławkuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2021-04-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2022-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-25.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Agnieszka Chmielewska,

a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

54 423 23 07
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku:

Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku zlokalizowany jest w dwóch budynkach położonych przy:
1) ul. Leśna 1A – siedziba główna Szkoły;
2) ul. Żytnia 10 – Warsztaty Szkolne.

I. Budynek przy ul. Leśnej 1A:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest we wschodniej części miasta na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Kompleks przy ul. Leśnej 1A składa się z czterech, połączonych ze sobą bloków (A, B, C i D). Każdy blok posiada odrębne drzwi wejściowe – główne wejście zlokalizowane jest w obiekcie B.
Do budynków A, B, C i D prowadzą dwie pary drzwi, gdzie oprócz schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd m.in. osobom na wózkach.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego na parterze (blok B) można dostać się do wszystkich pomieszczeń. Na parterze znajdują się szatnie oraz pomieszczeni portierni, gdzie następuje kontrola osób wchodzących do kompleksu. Budynki bloków A, B, C i D połączone są ze sobą na parterze, a blok B i C również na piętrze. Na piętrze bloku B znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinety – dyrekcji, kierownika szkolenia praktycznego, pielęgniarki szkolnej oraz pokój nauczycielski. Dostęp na piętro możliwy jest schodami oraz windą.

We wszystkich częściach obiektu (na parterze i piętrach) znajdują się ogólnodostępne łazienki dla niepełnosprawnych, które są odpowiednio oznakowane.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Szkoły przy ul. Leśnej 1A znajduje się pochylnia w przejściu miedzy blokami C i D. W obiekcie brak jest platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku Szkoły wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

II. Budynek przy ul. Żytniej 10:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku zlokalizowany jest na obrzeżu miasta, przy ul. Żytniej 10. Zabudowa warsztatów składa się z dwóch połączonych części: administracyjnej i dydaktyczno-produkcyjnej. Wejście znajduje się w budynku administracyjnym. Wejście do budynku nie wymaga pochylni umożliwiającej wjazd m.in. osobom na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Na stanowiska dydaktyczno-produkcyjne, wyposażone w dźwigniki samochodowe, można wjechać od strony dziedzińca przez unoszone bramy garażowe. W budynku występują bariery architektoniczne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenia biura obsługi klienta i dydaktyczno-produkcyjne znajdują się na parterze. Wejście do części administracyjnej, szatni uczniowskiej i pracowni specjalistycznych, które znajdują się na I i II piętrze, możliwe jest przez trzy klatki schodowe. Na parterze, w szatni uczniowskiej i II piętrze znajdują się toalety ogólnodostępne. Budynek nie posiada wind.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Warsztatów Szkolnych nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem warsztatów szkolnych, wśród ogólnodostępnych miejsc parkingowych, nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Oznakowane są cztery miejsca parkingowe przeznaczone dla pojazdów oczekujących na wykonanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów o dmc do 3,5 t.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
 • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content