WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

5 lipca 2022 roku (wtorek) w godz. 9.00- 11.00
w holu głównym szkoły

Świadectwa wydają wychowawcy klas maturalnych wg poniższego harmonogramu:

Klasa Wychowawca/Nauczyciel Godzina
4Tsa, 4Tsb p. Aneta Pasek, p. Katarzyna Dąbrowska 9.00

4Tsd,

Absolwenci technikum

z lat wcześniejszych

p. Małgorzata Grzybowska,
p. Katarzyna Dąbrowska
9.30
4TIA, 4TIB p. Anita Kaniewska- Kwiatkowska,
p. Robert Feter
10.00
3LOC, 3LOD,

Absolwenci liceum

z lat wcześniejszych

p. Ewelina Nowakowska,
p. Renata Smok
10.30

 

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym i jednego pisemnego na poziomie rozszerzonym, a nie zaliczyli jednego z nich, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z niezaliczonego przedmiotu na poziomie podstawowym w dniu 23 sierpnia 2022 roku, pod warunkiem, że do 12 lipca 2022 roku złożą do dyrektora szkoły wniosek o egzamin poprawkowy.

Czytaj więcej

Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wydawanie świadectw/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających egzaminy zawodowe w sesji 1: styczeń- luty 2022

Wyniki egzaminów zawodowych będą opublikowane 31 marca 2022 roku w egzaminacyjnym systemie informatycznym.

Świadectwa dla tych, którzy zdali egzaminy oraz zaświadczenia dla tych, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku będą do odbioru 7 kwietnia  2022 r. (czwartek) w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej wg następującego harmonogramu:

Lekcja/godziny Klasa/absolwenci
1.  8.00- 8.45 4TSA
2.  8.50- 9.35 4TSB
3.  9.45- 10.30 4TSD
4.  10.40- 11.25 4TIA
5.  11.40- 12.25
6.  12.30- 13.15 4TIB
7.  13.20- 14.05
8.  14.10- 14.55 absolwenci z lat wcześniejszych

Zdający, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu, mogą przystąpić do kolejnej sesji egzaminacyjnej w czerwcu- lipcu 2022 roku pod warunkiem, że do 7 kwietnia złożą do dyrektora szkoły wniosek o ponowny egzamin.

Dla uczniów klas czwartych technikum, którzy będą mieli zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie oraz ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 roku, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną wydane 27 maja 2022 roku od godz. 10.00 w gabinecie wicedyrektor Katarzyny Dąbrowskiej.

Włocławek, 23  marca 2022 roku                                                                                                                                                               wicedyrektor Katarzyna Dąbrowska

Czytaj więcej

Szkoła równego traktowania


Zespół Szkół Samochodowych uczestniczy w ogólnopolskim projekcie “Szkoła równego traktowania”. Projekt jest realizowany przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowego z funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocą. Program ma również za zadanie wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w środowisku szkolnym.

Samochodówka jest jedną z 60 w Polsce i jedyną we Włocławku szkołą, która po zrealizowaniu projektu otrzyma odznakę “Szkoły równego traktowania”. Jej wręczenie odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt 29 maja 2015 roku w Sejmie RP.

W związku z realizacją projektu w szkole odbywać się będą prelekcje, warsztaty i zajęcia poświęcone stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu 31 marca 2015 roku.

Czytaj więcej

Szkoła bez barier

Kompleks budynków naszej szkoły okazał się jednym z najlepiej przygotowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ogłoszonym przez Marszałka Województwa konkursie “Województwo bez barier” znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu.

Osoby niepełnosprawne, wchodzące w skład komisji konkursowej “na własnej skórze” sprawdzały udogodnienia dla niepełnosprawnych w poszczególnych obiektach konkursowych. Z 63 zgłoszonych wybrano dziesięć najlepszych, w tym “Samochodówkę”.

Przypomnijmy, że obiekt nasz, jako najnowocześniejszy we Włocławku, w roku 2001 otrzymał miano Budynku Roku.

Czytaj więcej

Pozytywista Roku

Zespół Szkół Samochodowych został wyróżniony w Konkursie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Oświata za zasługi w działalności edukacyjnej i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży.

Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 15 grudnia 2011 roku w Warszawie, dyrektor Ryszard Suwała  otrzymał gratulacje  za  osiągnięcia i wyróżniającą   pracę szkoły. Wiele pozytywnych opinii było  także  na temat podejmowanych w Samochodówce działań na rzecz młodzieży niepełnosprawnej.   Szczególnie  serdecznie  wypowiadała  się na  ten temat  przedstawicielka Fundacji Anny Dymnej, która odbierała nagrodę Pozytywista Roku 2010, przyznaną aktorce za całokształt działalności.  Anna Dymna oprócz znakomitego dorobku scenicznego od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną. Jest założycielem i prezesem Fundacji  pomagającej osobom chorym i niepełnosprawnym w całym kraju, członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF. W wystąpieniu podsumowującym tegoroczną edycję konkursu ta znakomita aktorka doceniła  naszą pracę w dziedzinie integracji podkreślając, że

“nie jest sztuką pracować  z mądrymi, zdrowymi, bogatymi.
Sztuką jest wypracować “coś”  w pracy z nieco innymi”.

Wyraziła też  nadzieję, że nadal będziemy pracować dla dobra “sprawnych inaczej” i podejmiemy współpracę   z fundacją w tym zakresie.

Ogromnym zaszczytem  dla ZSS  jest znalezienie się  wśród wielkich wyróżnionych  Nagrodą Pozytywista Roku 2010  takich jak: Anna Dymna, Michał Boni, prof. Witold Orłowski, prof. Michał Kulesza,  Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowy Bank Polski, Ochotnicze Hufce Pracy, Leszek Balcerowicz, Adam Małysz.

To wielka promocja Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku  oraz  naszego miasta.

Czytaj więcej
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content