Harmonogram pracy w I okresie 2021/2022

31 sierpnia 2021 r.

01 września 2021 r.

 

do 02. 09. 2021 r.

900

900

                   

                     

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

 

Wychowawcy klas wypełnią dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej: lista uczniów, dane osobowe, przedmioty  i  nazwiska  nauczycieli  uczących, tygodniowy  plan zajęć.

 

do 15. 09. 2021 r.

 

do 15. 09. 2021 r.  

                  

 

 

 

 

Nauczyciele opracują przedmiotowe systemy oceniania wraz z planami dydaktycznymi

i wymaganiami edukacyjnymi.

Wychowawcy klas poinformują uczniów o zasadach oceniania ich zachowania i fakt ten odnotują w dzienniku lekcyjnym. Plany pracy wychowawczej złożą do wicedyr. K. Dąbrowskiej.

 

do 15. 09. 2021 r.

 

 

 

 

                  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  zapoznają uczniów  z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi  z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz                           z kryteriami ocen, odnotowując ten fakt w zapisie pierwszego tematu zajęć edukacyjnych.
 do 15. 09. 2021 r.                  Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022.

 

do 22. 09. 2021 r.

 

 

 

do 22. 09. 2021 r.

  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wstępną, rozpoznają możliwości i potrzeby edukacyjne oraz wychowawcze uczniów klas pierwszych. O wynikach diagnozy wstępnej informują wychowawców klas pierwszych.

 

Wychowawcy sporządzają wykazy uczniów wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizują taką pomoc zgodnie z określonymi w szkole procedurami. Wykazy składają do szkolnego  koordynatora p. Anny Grabowskiej – Dąbek.

 

7. 09. 2021r. (wtorek) 1530                   

Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych

·  Spotkanie z dyrekcją i wychowawcami klas, prezentacja zajęć pozalekcyjnych.

·       Informacje o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych.

  1600                   

Zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas (bez maturalnych)

·       Informacje o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych nauczycieli.

·       Ustalenie zasad współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022.

16. 11. 2021 r.                  (wtorek )

 

grudzień 2021r.

 

1530     

 

 

 

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu uczniów.

 

Szkolenie z zakresu procedur zdawania egzaminów w zawodzie dla klas III technikum           oraz klas III branżowej szkoły I stopnia (wicedyrektor  Katarzyna Dąbrowska).

 

do  10. 01. 2022 r. (poniedziałek)                  

                  

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas ustalają śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania i zachowania oraz informują uczniów o wystawionych ocenach, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
11. 01. 2022 r. (wtorek) 1300    Śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

12. 01. 2022 r. (środa) 1530     

 

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

Zapoznanie z wynikami klasyfikacji śródrocznej.

 

13. 01.2022 r. (czwartek) 1300    Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za I okres 2021/2022.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content