SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku znalazł się w gronie 19 szkół z całej Polski, którym Polska Akcja Humanitarna nadała tytuł “Szkoły, która niesie pomoc”.

To wspaniałe wyróżnienie jest podziękowaniem za ciężką pracę młodzieży przy następujących projektach: “Świat bez głodu”, “Studnia dla Południa”, “Zróbmy Pokój” i “Akcja Edukacja”.

Szczególnym zaangażowaniem w realizację projektów odznaczyła się klasa I TI oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego.

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty “Narzędziownia” poprowadzone przez przedstawiciela Polskiej Akcji Humanitarnej p. Krzysztofa Wiatra, gra terenowa “Król Ubó”, wystawy plakatowe oraz zwiedzanie włocławskiej zapory.

Koordynator akcji – mgr Oliwia Ubecka

Nadanie szkole ZSS tytułu:
“SZKOŁA, KTÓRA NIESIE POMOC”

Udział szkoły w akcji: “Świat bez głodu”

Udział szkoły w akcji: “Studnia dla Południa”

Udział szkoły w akcji: “Zróbmy Pokój”

Udział szkoły w akcji: “Akcja Edukacja”

Czytaj więcej

Włocławek Zawodowo II

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

Włocławek Zawodowo II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Włocławek Zawodowo II”

 1. Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka.
 3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1016 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji przez 16 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.04.2022 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęte zostały  :

 1. Zajęcia dodatkowe:
  1. podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
  2. podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego (typ projektu 1ci i 1cii ).

  Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu , nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy , zaplanowano zajęcia dla specjalności wskazanych w (C.2 inne istotne informacje nt. osób).

 2. Doposażenie / wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego(typ proj.1 j).
  Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia , dlatego zaplanowano w projekcie , tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla naucz. zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (typ projektu1 d) oraz  dokształcanie dla nauczycieli (typ projektu 1a). Nauczyciele, którzy będą brali udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje, a następnie wykorzystają w dalszej pracy swoją wiedzę i fachowość oraz nowe kompetencje /kwalifikacje w pracy z uczniem.
 4. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ proj.2). Realizacja wysokiej jakości staży ( ucz. technikum) dla ucz. kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami /możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.
 5. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenia własnego Indywidualnego Planu Działań (typ proj.1a).

Beneficjenci projektu

 1. Uczestnikami projektu są:
  • 8 szkół kształcenia zawodowego (5 technikum+ 3 branżowe szkoły I stopnia z 5 ZS) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek
  • udział 6 nauczycieli w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz dla 10 nauczycieli kurs monoporcje.
Czytaj więcej

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Projekt „Zawodowcy z Włocławka” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.
 2. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.
 • Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z ZSS, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli.
 1. Ogólna ilość docelowa biorących udział w projekcie to 144 uczestników projektu.

Zadania realizowane w ramach projektu

 1. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
 2. 62 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
 3. 60 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ.
 4. 64 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
 5. 26 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
 6. 144 uczestników projektu uzyska nowe kompetencje oszczędnego stylu jazdy na KURSIE ECODDRIVING  (jazda: bezpieczna, oszczędna, defensywna, w warunkach trudnych).
 7. 15 uczniów zrealizuje we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
 8. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Regulamin rekrutacji >>

 

 

Czytaj więcej

SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zgodnie z tym, co podała Pani Minister Katarzyna Hall, inaugurując Rok Odkrywania Talentów, zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze “diamentów”, a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.

Konstruując system edukacyjny państwa tworzymy mechanizmy zapewniające konieczność indywidualnego podejścia do potrzeb i zdolności każdego ucznia. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów.

Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku znalazł się w gronie

“SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW

Nasza szkoła została umieszczona na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy odkrywania talentów.

Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

Czytaj więcej

Polityka Cookie

Uwaga! 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celach statystycznych. Pliki te umieszczane są w Twoim urządzeniu. Ustawienia cookie możesz zmienić w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Pliki te w naszym przypadku nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika w celach marketingowych. Nie są również przechowywane.

Zgodnie z artykułem 11 rozdziału II GDPR cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do rozporządzenia.

Czytaj więcej
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content